گروه فنی و مهندسی کنترل هفت

زیمنس

      کاتالوگ hmi زیمنس

        SIEMENS HMI

کاتالوگplc زیمنس سری200

    SIEMENS PLC 200

کاتالوگplc زیمنس سری300

    SIEMENS PLC 300

کاتالوگplc زیمنس سری400

    SIEMENS PLC 400

کاتالوگplcزیمنس سری1200

    SIEMENS PLC 1200

کاتالوگplcزیمنس سری1500

   SIEMENS PLC 1500

میتسوبیشی

   کاتالوگ hmi میتسوبیشی 

     MITSUBISHI HMI 

 کاتالوگ plc میتسوبیشی 

    MITSUBISHI PLC

امرون

   کاتالوگ hmi امرون NA 

     HMI OMRON NA

   کاتالوگ hmi امرون NB

    HMI OMRON NB

    کاتالوگ hmi امرون NS

       HMI OMRON NS

کاتالوگ plcامرونmadular

       PLC  MADULAR

کاتالوگ plcامرون rack

 PLC OMRON RACK

 کاتالوگ plcامرون campact

      PLC CAMPACT