گروه فنی و مهندسی کنترل هفت

پروژه ها


پروژه اتوماسیون و راه اندازی بنبوری شرکت لاستیک سازی


در این پروژه از تجهیزات دلتا ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است و برنامه نویسی در دو مرحله توزین و اختلاط صورت گرفته است .

پروژه اتوماسیون و راه اندازی پرس پخت تایر شرکت لاستیک سازی

در این پروژه از تجهیزات امرون ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است و برنامه نویسی در مراحل پخت و پست کیور صورت گرفته استپروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه تست جاده لاستیک


در این پروژه از تجهیزات زیمنس ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است و برنامه نویسی جهت کنترل 4 ایستگاه به صورت مجزا انجام شده است.


پروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه بیدفرم شرکت لاستیک


در این پروژه از تجهیزات زیمنس ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است و برنامه نویسی در مراحل اکسترودر و رینگ صورت گرفته استپروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه تایر ماشین رادیال و بایاس

در این پروژه از تجهیزات میتسوبیشی ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است و برنامه نویسی در مراحل ساخت تایر انجام شده است

پروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه رول به شیت ورق 10 میل

در این پروژه از تجهیزات فتک ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است

پروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه رول به رول ورق


در این پروژه از تجهیزات دلتا ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است

پروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه جت رنگرزی شرکت نساجی

در این پروژه از تجهیزات امرون ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است.


پروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه کامپکت نساجی


در این پروژه از تجهیزات امرون ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده استپروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه استیل لاستیک شرکت لاستیک سازی

در این پروژه از تجهیزات فتک ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده است

پروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه اکسترودرشرکت لاستیک سازی

در این پروژه از تجهیزات زیمنس( plc و hmi ) و درایو dc سانترنو جهت اتوماسیون استفاده شده است.پروژه اتوماسیون و راه اندازی دستگاه استنتر نساجی


در این پروژه از تجهیزات ال اس ( plc و hmi ) جهت اتوماسیون استفاده شده استپروژه اتوماسیون و داده برداری از دستگاه کشش اینسترون

در این پروژه از نرم افزار lab view جهت داده برداری و رسم گراف از خروجی دستگاه اینسترون استفاده شده است

پروژه اتوماسیون و داده برداری از دستگاه رئومتر

در این پروژه از نرم افزار lab view جهت داده برداری و رسم گراف از خروجی دستگاه رئومتر استفاده شده است

پروژه اتوماسیون و داده برداری از دستگاه مونی ویسکومتر

در این پروژه از نرم افزار lab view جهت داده برداری و رسم گراف از خروجی دستگاه مونی استفاده شده است